Letzte Änderung: 5. April 2017

Dr. Anneke Petzsche, MSc (Oxford)

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Sitz

»Kommode«, Raum 127
Bebelplatz 1, Berlin-Mitte

Kontakt

Telefon: +49 30 2093 3544
Telefax: +49 30 2093 3387
E-Mail: anneke.petzsche@rewi.hu-berlin.de

 

Lebenslauf

Veröffentlichungen

Material

Vorlesungen

VL Internationales Strafrecht (2.1.2012)

VL Internationales Strafrecht (30.1.2012)

VL Internationales Strafrecht (14.1.2013)

VL Kriminalpolitik (15.5.2013)

VL Europäisches Strafrecht (27.5.2013)

VL Internationales Strafrecht I (Internationale und Europäische Bezüge des deutschen Strafrechts) (15.12.2014 + 19.1.2015)

VL StPO (21.1.2015)

VL Europäisches Strafrecht (11.5.2015)

VL Kriminalpolitik (17.6.2015)

VL Internationales Strafrecht (4.1.2016)

 

Arbeitsgemeinschaften

AG StR Modul I SS 2015

Fall 1

Fall 2

Fall 3 (AG fällt aus wegen Feiertag)

Fall 4

Fall 5

Fall 6 (vertreten)

Fall 7

Fall 8

Fall 9

Fall 10

Fall 11

Fall 12

Fall 13

Wiederholung

 

AG StR Modul I SS 2013

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 4

Fall 5

Fall 9

Fall 11

 

AG StR Modul I WS 2012/13

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 4

Fall 5

Fall 6 (Vertretung)

Fall 7

Fall 8

Fall 9

Fall 10

Fall 11

Fall 12